Main Menu

Ezerapró hirdetési portálrendszer

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés vagy Szabályzat) a Yellow Car Kft. (2769 Tápiószőlős Kölcsey út 13.;  központi telefonszám: +36-30-270-4779) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Ezerapró (http://www.ezer-apro.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy Ezerapró) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Ezerapró bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, illetve a Weboldalon aktuálisan elérhető egyes részszolgáltatásokhoz kapcsolódó, és azokra vonatkozó részletes tájékoztatás, a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás láblécében elhelyezett “Felhasználási Feltételek” linkre kattintva érhető el.

Bármely, Ezeraprótól különböző weboldal (Facebook.com, Twitter.com, stb.), a Ezerapróhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára apróhirdetéseik on-line környezetben történő feladására és megjelenítésére.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Ezerapró bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció

Felhasználó kizárólag az lehet, aki

a)     elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy

b)     14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy

c)      jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

a)     a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

b)     tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

c)      tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás nyilvános tartalmait olvashatják, de nem használhatják az interaktív szolgáltatásokat, így például nem adhatnak fel apróhirdetést. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása.

A  Felhasználó a regisztrációval hozzájárul  ahhoz,  hogy  megadott elektronikus elérhetőségein a  Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal   (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés) megkeresse, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket (továbbiakban: Hírlevél) küldjön számára, továbbá Google és Facebook hirdetéseket jelenítsen meg számára. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Felhasználó bármikor külön-külön letilthatja az elektronikus hirdetések, illetve a Hírlevél fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

A regisztráció lépései:

                    i.          a felhasználó megadja adatait, és felelősséget vállal azok valódiságáért;

                   ii.          aktiváló levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre;

                   iii.          Felhasználó lekattintja az aktiváló levélben lévő linket (regisztráció megerősítése);

                   iv.          profilját a rendszer véglegesíti.

A felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy profilja a Szolgáltató más oldalaira is átkerüljön melyek listáját az "Oldalaink" menüpontban soroljuk fel. Regisztrációra lehetőség van a rendszerhez tartozó összes oldalon. Felhasználó kizárólag a felhasználói fiók aktiválását követően tud apróhirdetéseket feladni.

Adatszolgáltatás

a)     A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében az apróhirdetést feladó Felhasználó által regisztrációkor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés Weboldalon történő megjelenésével egy időben.

b)     A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás keretein belül feladott apróhirdetésekben. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal, regisztrációval rendelkezhet. Ha Szolgáltató azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, vagy használ, jogosult azokat felfüggeszteni vagy valamennyi adattal együtt törölni.

c)      A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

d)     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, regisztrációját és apróhirdetéseit valamennyi adattal együtt törölje.

7.    Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 3 hónapon át nem látogatja, a regisztráció és vele együtt a felhasználói adatok, a feladott apróhirdetések valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg automatikusan törlődik. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmezető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

IV. A Szolgáltatás használatával összefüggésben a Szolgáltató részére fizetendő díjak

A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, RSS hírfolyam biztosítása, kedvenc apróhirdetések gyűjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.

A díjköteles szolgáltatások listáját az alkalmazandó díjakkal együtt a Díjtáblázat tartalmazza. A Felhasználó az online megjelenő apróhirdetések kiemelése esetén az ezzel kapcsolatos díjakat  a Weboldalon keresztül banki utalás vagy Paypal számla segítségével lebonyolítható fizetési konstrukciók segítségével egyenlítheti ki. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására. A díjak a szolgáltatást terhelő közterheket is tartalmazzák.

A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről és egyenlegéről. 

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti (például törli apróhirdetését vagy regisztrációját), a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Felhasználó még meglévő egyenlegét, illetve a rendelkezésére álló apróhirdetésszám ellenértékét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.

Szolgáltató az egyenleg felhasználásra időbeli korlátot szabhat. Abban az esetben, ha Szolgáltató él ezzel a lehetőséggel, Felhasználót - megfelelő határidő tűzésével - a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti erről.

V.  Az apróhirdetések tartalma

A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő apróhirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.

Tilos olyan apróhirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel. Az apróhirdetés nem tartalmazhatja az állást kínáló cég vagy személy szolgáltatásait. A hirdető felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt módon érvényesíteni tudják.

Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:

-          franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;

-          válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;

-          bűncselekményre felbujtást valósít meg;

-          nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;

-          súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;

-          becsmérlő vagy megalázó;

-          faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;

-          nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve  burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.

Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy videofájl tartalmak (az apróhirdetés szövegével együtt a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik

a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint

a Szolgáltató részére - a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű - felhasználási jog engedélyezésére.

A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető az apróhirdetéseknél található "Visszaélés jelentése" menüpont segítségével.

A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett apróhirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják.

Szolgáltató lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a következő címekre továbbíthatják: Ezerapró szerkesztőség; Postacím: Yellow Car Kft., 2769 Tápiószőlős Kölcsey út 13.; illetve használhatja az apróhirdetéseknél található "Visszaélés jelentése" menüpontot.

A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltatót egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, apróhirdetéseit és kreditjeit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

„Forrás: Ezerapró www.ezer-apro.hu

aloldal közvetlen (deep) linkje”

VII. A Szerződés megszűnése

A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás oldalainak alján elérhető Észrevételek linken keresztül jelzi ezt az igényét. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 3 hónapon át nem látogatja, a regisztráció törlődik.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor a a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott apróhirdetések és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket.

VIII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Szolgáltatás használatával, illetve a regisztráció aktiválásával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.

A Szolgáltatás használatát az Üzemeltető jelenleg részben ingyenesen biztosítja. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg.

 

Tápiószőlős, 2015. június 1.